Kontakt

Univerzita Palackého v Olomouci

byla založena v roce 1573 a se svou téměř 450letou tradicí je druhou nejstarší univerzitou v českých zemích, na Moravě pak nejstarší. Každý rok studuje na UP přes 22 000 studentů. V současnosti UP sestává z osmi fakult a jednoho vysokoškolského ústavu a umožňuje studium v 749 studijních programech.

Ve své činnosti plní také tzv. „třetí roli“ ve společnosti a vzdělává nejširší veřejnost. Založila interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání a pořádá vzdělávací a společensko-kulturní akce v Olomouci a okolním regionu. Důraz klade na mezinárodní rozvoj a internacionalizaci. Pravidelně se umisťuje mezi třemi nejlepšími českými VŠ ve světovém kontextu.

Olomoucká alma mater potvrzuje své místo mezi významnými vědecko-výzkumnými pracovišti také činností Vědeckotechnického parku (VTP), jenž tvoří spojovací článek mezi univerzitou a praxí (právními subjekty). VTP své služby nabízí také studentům, kteří zde mohou konzultovat své podnikatelské záměry, ale zaměřuje se hlavě na podporou zajímavých projektů určených pro reálnou praxi.

"Chceme reagovat na aktuální potřeby praxe učitelů mateřských škol. Jako hlavní cíl jsme si stanovili vytvořit online aplikaci, jež se stane pomocníkem učitelů při hodnocení pokroků dětí a při jejich individuální přípravě k zahájení povinné školní docházky. Pro tyto účely jsme vytvořili online aplikaci, která je z hlediska koncepce a pojetí originálním intervenčním produktem pro práci učitele MŠ. Byla vytvořena jako reakce na současné trendy ve vzdělávání v evropském i domácím kontextu, ale i z hlediska jejího ověřování a možností uplatnění v práci učitelů MŠ.

Vzhledem ke komplexnosti tématu projektu vyžadovalo jeho řešení spolupráci týmu odborníků z oblasti preprimárního a primárního vzdělávání, z oblasti oborové didaktiky, psychologů, ale i odborníků zabývajících se IC technologiemi a metodologií pedagogického výzkumu."

Eva Šmelová

Náš tým

prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.

Pracuje na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. Působí ve funkci vedoucí Katedry primární a preprimární pedagogiky. Výzkumně se dlouhodobě věnuje zejména pedeutologické problematice a edukaci dětí předškolního věku, a to v kontextu historickém i současném. V rámci doktorského studijního programu Pedagogika se podílí na vedení doktorandů. Je autorkou několika monografií, vysokoškolských učebnic se zaměřením na dějiny předškolní výchovy, předškolní didaktiku a na profesi učitele. Je řešitelkou několika výzkumných projektů (GAČR, TAČR, OPVVV atd.). Spolupracuje se zahraničními univerzitami (Slovensko, Švédsko, Maďarsko, Slovinsko).

PhDr. Dominika Provázková Stolinská, Ph.D., MBA

Působí jako odborná asistentka na Katedře primární a preprimární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ve své pedagogické, výzkumné i publikační činnosti se zaměřuje na oblast pedagogické komunikace. Tu v kontextu projektu Online aplikace jako nástroj pedagogické diagnostiky a intervence v práci učitele mateřské školy s akcentem na školní připravenost (2019-2020) vnímá jako základní stavební kámen pedagogické diagnostiky. Je řešitelkou a spoluřešitelkou tuzemských i zahraničních projektů aplikačního i výzkumného charakteru. V projektu organizovala a řídila výzkumné procesy, které podporovaly efektivitu implementace online aplikace do reálného prostředí praxe mateřské školy.

PhDr. Pavlína Částková, Ph.D.

Působí na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci od roku 2009. Nejprve čerpala zkušenosti jako doktorandka na Katedře primární a preprimární pedagogiky, odtud poté pokračovala, již jako asistentka, na Katedru technické a informační výchovy. Po obhajobě disertační práce se profesně zaměřila na problematiku technické výchovy v primárním a preprimárním vzdělávání. Mezi témata, kterým se věnuje patří hodnocení a sebehodnocení žáků v technické výchově a rozvoj technické tvořivosti žáků. V rámci projektové spolupráce rozšířila své profesní portfolio i o další témata. Mimo jiné participovala na celorepublikovém projektu Podpora rozvíjení informatického myšlení. Ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem se podílí na pokusném ověřování nové vzdělávací oblasti Člověk a technika.

Mgr. Ludmila Smékalová, Ph.D.

V současné době pracuje ve Vědeckotechnickém parku Univerzita Palackého jako business development manager. Zabývá se odhalováním aplikačního potenciálu vědy a výzkumu na Univerzitě Palackého v Olomouci a následným přenesením výsledků V&V do praxe.

NA VÝVOJI ONLINE APLIKACE SE PODÍLELI ODBORNÍCI Z MATEŘSKÝCH ŠKOL:

MŠ Kpt. Nálepky

https://mskptnalepky.cz/

mskpt.nalepky@volny.cz


MŠ Schweitzerova

https://www.msschweitzerova.cz/

info@msschweitzerova.cz


MŠ Wolkerova

http://www.mswolkerova-mozartova.cz/o-skolce

mswolkerova@mswolkerova.olomouc.eu


MŠ Zeyerova

https://mszeyerovaol.cz/

mszey.olc@volny.cz

Napište nám